Corrugated Duct (Round Duct)

       Corrugated Duct (Round Duct) ท่อนี้เป็นท่อทรงกลม  สามารถโค้งงอได้บ้าง  ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 

 

        -งานก่อสร้างสะพานต่างๆ  (รูปภาพหน้างาน)

 

 

    

        ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned)  ซึ่งจะทำให้วางเสาได้ห่างจากกันมากขึ้น  เหมาะกับงานทางด่วน  งานรถไฟฟ้า  งานสะพานลอย  คานสะพาน  งานไซโล  และงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ    

 

 

 

Size (mm) Thickness (mm)   
30 0.23      
35 0.23      
40 0.23 0.27    
45 0.23 0.27    
50 0.23 0.27 0.29  
55 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
65 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
75 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
85 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
95 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
105   0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
115   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
125   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
135   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
145   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40
         

 

 

      ขนาดท่อ                :  Diameters 30 mm.-400 mm.

      วัสดุ                     :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

      ความหนาของวัสดุ      :  0.23 mm. – 0.40 mm.

      ความยาวของวัสดุ       : ความยาว 6 เมตร หรือ สั่งผลิตได้ตามต้องการ